• Anasayfa
  • |
  • BİLİRKİŞİ VE HAKEMLİK UYGULAMALARI

BİLİRKİŞİ VE HAKEMLİK UYGULAMALARI

Bilirkişi ve Hakem Listeleri nasıl oluşur? 

Oda seçimlerinin kesinleşmesinden itibaren yapılacak ilk meslek komitesi toplantılarında iştigal alanları ile ilgili Bilirkişi ve Hakem Listelerini düzenlerler. Bu meyanda Odamıza müracaat eden kişilerin de talepleri doğrultusunda bilirkişi ve hakemlerde aranacak vasıflara uygun kişilerin (aşağıa açıklanan) uygun kişilerin hazırlanacak listelere alınması sağlanır.

Hakem ve bilirkişilerde aranacak vasıflar; 

Odalarda hakem veya bilirkişi olabilmek için gerekli bilgi ve tecrübenin yanı sıra; 

a. 30 yaşını doldurmuş, 70 yaşını aşmamış olmak, 

b. Okur yazar olmak,

c. İflas etmemiş yada iflas etmiş olsa bile itibarını yeniden kazanmış olmak,

d. Ticaret ve sanat icrasından hükmen yasaklanmamış olmak, 

e. Taksirli suçlar hariç olmak üzere iki yıldan fazla hapis veya görevi kötüye kullanma suçundan dolayı altı aydan fazla hapis cezasıyla cezalandırılmamış olmak; yahut affa uğramamış veya tecil edilmiş olsalar bile basit ve nitelikli zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, evrakta sahtekârlık, inancı kötüye kullanma, yalan yere tanıklık, kaçakçılık, hileli iflâs, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, kara para aklama, Devlet sırlarını açığa vurma, terör, vergi kaçakçılığı veya vergi kaçakçılığına iştirak suçlarından dolayı hüküm giymemiş olmak gerekir.

Bu maddenin (d) ve (e) bendinde yazılı hususlar adli sicil kaydıyla belgelenir. 

Hakem ve bilirkişilerin oda ve borsalara kayıtlı üye olmaları şart değildir. 

Eksperlerde aranacak vasıflar; 

Odalarda eksper olabilmek için gerekli bilgi ve tecrübenin yanı sıra; 

a) 70 yaşını aşmamış olmak, 

b) Üniversitelerin en az dört yıllık lisans eğitim veren fakültelerinden veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt içi ve yurt dışı öğrenim kurumlarından mezun olmak, 

c) İflas etmemiş yada iflas etmiş olsa bile itibarını yeniden kazanmış olmak, 

d) Ticaret ve sanat icrasından hükmen yasaklanmamış olmak, 

e) Taksirli suçlar hariç olmak üzere iki yıldan fazla hapis cezası ile cezalandırılmamış olmak; yahut affa uğramış veya tecil edilmiş olsalar bile basit ve nitelikli zimmet, irtikap, hırsızlık, dolandırıcılık, evrakta sahtekarlık, inancı kötüye kullanma, yalan yere tanıklık, kaçakçılık, hileli iflas, görevi kötüye kullanma, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, kara para aklama, devlet sırlarını açığa vurma, terör, vergi kaçakçılığı veya vergi kaçakçılığına teşebbüs yada iştirak suçlarından dolayı hüküm giymemiş olmak gerekir. 

Bu maddenin (b) bendinde yazılı husus öğrenim durumunu tevsik eden belge ile (d) ve (e) bendinde yazılı hususlar ise adli sicil kaydıyla belgelenir. Eksperlerin odalara kayıtlı üye olmaları şart değildir. 

Bilirkişi nasıl olunur?

 Üyelerimizin özellikle Gümrüklerle olan işlemlerinde bilirkişi, eksper, analiz ve kapasite raporlarına ihtiyaç duyulduğunda firma tarafından Odamız Genel Sekreterliği’ne yazılı olarak müracaatta bulunularak işin mahiyetine uygun gerekli tüm evraklardan birer suret verilir. Odamız ilgili birimi tarafından hazırlanan görevlendirme yazısı ile bilirkişi veya eksper tayin edilir. Odamızca görevlendirilen kişiler tarafından yapılan inceleme sonucunda Eksper Raporu düzenlenerek Odamıza teslim edilir. Odamızca bir ön yazı hazırlanarak Rapor yazımız ekinde talep sahibi firmaya Oda Ücretleri Hizmet Tarifesi içinde yer alan Bilirkişi ücreti olarak belirlenen rakam tahsil edildikten sonra verilir. ​