• Anasayfa
 • |
 • MİSYON, VİZYON, TEMEL DEĞERLERİMİZ & POLİTİKALARIMIZ

MİSYON, VİZYON, TEMEL DEĞERLERİMİZ & POLİTİKALARIMIZ

MİSYONUMUZ

Türk Denizcilik Sektörünün serbest rekabet ortamında gelişmesi,uluslararası rekabet gücünün artması ve ülke ekonomisine katkıda bulunması amacıyla ,hergün gelişen hizmet anlayışıyla ,üyelerimize küresel sistemle uyumlu denizcilik faaliyeti için etkin,verimli ve ekonomik hizmet sunmaktır.

VİZYONUMUZ

“DENİZCİ MİLLET, DENİZCİ ÜLKE”


TEMEL DEĞERLERİMİZ

 • Kaliteli Hizmet
 • Sürdürülebilirlik
 • Yenilikçi ve Öncü Olmak
 • Tarafsızlık
 • Çevreye Duyarlılık
 • Verimlilik
 • Sosyal Sorumluluk Bilinci
 • Tutarlılık ve Öngörülebilirlik
 • Şeffaflık
 • Denizcilik Ruhu
 • Üye ve Çalışan Memnuniyeti

POLİTİKALARIMIZ


1- KALİTE POLİTİKASI

Kamu yararını ön planda tutarak temsil ettiği Türk denizcilik sektörünün haklarını korumak

Üyelerinden gelen talepler ve ilgili mevzuat ile kendisine verilmiş olan görev ve sorumluluklar çerçevesinde üye beklentilerini eksiksiz, doğru ve zamanında; tarafsızlık ve güvenilirlik ilkelerine bağlı kalarak karşılamak,

Serbest piyasa ekonomisi çerçevesinde denizcilik sektörünün; iç ve dış pazarlarda ve uluslararası alanlarda sürdürülebilir politikalarla hizmet kalitesini üst seviyede tutabilmek,

Denizcilik sektöründe eğitim gereksinimine destek olmak suretiyle ülke ekonomisine katkı sağlamak,

Kalite yönetim sisteminin şartlarına uyulmasını ve sistemin sürekli iyileştirilmesini temin etmek,

Kalite yönetim sistemine uygun şekilde hizmet verebilmek için çalışanlarımızın eğitimini ve motivasyonunu sağlamaktır.

Odamız, üstlendiği misyon ve vizyonu aracılığı ile ürettiği hizmetin kalitesini, kamuya ve diğer kurum ve kuruluşlara örnek teşkil etmeyi, tüm bunların sürekliliğini; çalışanları ve üyeleri ile beraber gerçekleştirebilen bir “Hizmet Kurumu” anlayışı ile sağlamayı taahhüt eder.


2-İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI

Odamızın sunmakta olduğu hizmetlerin gereği doğrultusunda tanımlanan organizasyon yapısının etkinliğinin sürekli gözden geçirilerek değişen ve gelişen ihtiyaçları karşılayacak organizasyon yapısını tesis etmek

Çalışanların mesleki yeterliliklerinin, yönetim anlayışlarının ve çalışma kapasitelerinin modern yönetim anlayışları ve teknikleri ile · sürekli geliştirilmesi ve iyileştirilmesini sağlamak

İnsan kaynakları fonksiyonlarının etkinliğini sürekli gözden geçirerek gerek kurum, gerekse çalışan yararına beklentilerin karşılandığı uygulamaların gerçekleştirilmesini temin etmek


3-ÇEVRE POLİTİKASI

Çevre bilincinin oluşturulması, geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması hususunda, üyelerimiz ve çalışanlarımız ile birlikte, çevre konularında eğitsel, kültürel, sosyal ve teknolojik anlamda araştırmalar ve çalışmalar yapılmasına destek sağlamak

Ulusal ve uluslararası mevzuat ile AB Çevre normlarına ve uyum çalışmalarına katkıda bulunmak

Ulusal ve uluslararası kurallar ve üyelerimizin katkılarıyla deniz çevresinin korunması yönünde, çevreyle uyumlu teknolojiler ile çevre dostu üretim yapılması ve çevre dostu ürünler kullanılmasını sağlamak

Uluslararası nitelik taşıyan deniz kirliliği hususunda ilgili kurum ve kuruluşlar ile işbirliği yapmak

Sürdürülebilir kalkınma çerçevesinde, ekolojik dengenin korunması ilkesinde MARPOL 73/78 gereği, atıkların deniz ortamına verilmesinin önlenmesi, en aza indirilmesi, kaynağında ayrımı, mümkün olduğunca geri kazanımı, yeniden kullanımı konusunda uygun tesislerin kurulması ve işletilmesi çalışmalarına destek sağlamak

Deniz çevresinin korunması hususunda, ekosistemin bozulması ve yok olmasını önlemeye yönelik bilinci yaygınlaştırmak


4-MALİ POLİTİKA

Odamızın misyon, vizyon ve temel değerleri çerçevesinde belirlenen stratejik amaç ve hedeflere ulaşmak için, üyelerimizin ihtiyaçlarını, mesleki faaliyetlerinin kolaylaştırılmasını ve geliştirilmesini, güveni hakim kılarak ve dayanışmayı esas alarak, yine üyelerimizin sağladığı fonların değerini korumak, en doğru ve etkin biçimde kullanılmasını sağlamak

Mali kaynaklarımızı şeffaflık ve hesap verilebilirlik ilkesi esas alınarak, yine sektörümüze, eğitime katkı sağlamak dâhil, en yararlı ve sektörümüzün gelişimine en yüksek katkı sağlayacak şekilde değerlendirmek


5-HABERLEŞME VE İLETİŞİM POLİTİKASI

İç müşteriler (çalışanlar), dış müşteriler (hizmet verilen, denizle ilgili kişi ve kurumlar), kamu (Devlet erkânı, bakanlıklar, belediyeye bağlı iştirakler vb), medya (fikir önderleri) ve akademik çevrelerden (üniversiteler, akademisyenler) oluşan hedef kitleye Türk denizciliğinin gelişmesi, tanıtılması, ülkemizin dünyanın önde gelen denizci ulusları arasında layık olduğu yeri alması ve üyelerimizin ticaret hayatlarında ihtiyaç duydukları bilgileri edinmeleri amacıyla, denizcilik sektöründeki ulusal ve uluslararası gelişmeleri etkin ve hızlı bir şekilde ulaştırmak

Oda’yı taraflı haberlerle tanıyan, Oda hizmetlerinin farkında olmayan, Oda’nın kurumsal gücünün farkında olmayan, Oda’nın ülkemiz için değerinin farkında olmayan kitleye de ulaşmak

Kurum içinde ve dışında temasta bulunulan hedef kitle ile net, anlaşılır, etkili ve güvenli bir iletişim kurmak

Oda’nın görüş ve önerilerini, yürüttüğü çalışmaları ve faaliyetlerini, bilgi ve iletişim teknolojileri alanındaki imkânlardan yararlanarak hedef kitleye ulaştırmak; iletişim araçları konusunda, üyelere ve paydaşlara danışarak en etkin iletişim yöntemlerini belirlemek

İletilecek mesajın içeriğine bağlı olarak, hedef kitleye görsel ve yazılı medya, kurumsal internet sayfası, elektronik posta, sms mesajı, faks, telefon, sosyal medya (#imeakdto, #denizcimilletdenizciülke etiketleri ile), posta, bina içi pano iletişim yöntemleri ile ulaşmak

Faaliyetlerini, Oda’nın çeşitli konulardaki görüşlerini, üyelerin mesleki faaliyetlerini kolaylaştırıcı bilgileri, denizcilik sektöründe meydana gelen ulusal ve uluslararası güncel meseleleri kapsayan yayın organı “Deniz Ticareti Dergisini” aylık olarak yayımlamak ve hedef kitlesine ulaştırmak

Dünya genelinde denizcilik sektörü ile ilgili olan gelişmelerin, Türk deniz ticaretini doğrudan ve dolaylı ilgilendiren konuların ve Türkiye’de denizcilik sektörünün bir bütün olarak önceliklerinin ele alındığı “Sektör Raporu” ile İMEAK DTO faaliyetlerinin yer aldığı “Faaliyet Raporunu” her yıl yayımlamak ve hedef kitlesine ulaştırmak

Oda’dan ve sektörden haberlerin yer aldığı aylık bültenler yayımlamak ve hedef kitlesine ulaştırmak

Duyurular ve yayınları, Oda’nın faaliyetlerinin amacına ve hedefine yönelik hazırlamak

Kurumsal web sayfasının ve sosyal medya hesaplarının güncel ve üyelerin ihtiyaç ve beklentilerini dikkate alan bir anlayış ile hizmet vermesini sağlamak

Yönetim Kurulunca belirlenmiş özel gün ve haftalarda Oda’nın kutlama, mesaj, dilek ve temennilerini gazete ilanları, internet sayfası, elektronik posta, sms mesajı, sosyal medya yoluyla hedef kitleye ulaştırmak

Etkin iletişim için, yerel ve ulusal basın kuruluşlarının iletişim bilgilerinin yer aldığı veri tabanını güncel tutmak


6-BİLGİ TEKNOLOJİLERİ POLİTİKASI

İMEAK DTO’nun istikrarlı büyümesi ile uluslararası kimliğe ulaşması için sunduğu hizmet anlayışında kaliteyi kılavuz edinmek ve gelişen teknoloji doğrultusunda sürekli iyileştirme sağlamak

Güçlü ve kurumsal bir altyapı ile teknolojik yenilikleri takip ederek, üyelerine ve diğer yararlanıcılarına dünya standartlarında hizmet vermek ve üyelerinin mesleki etkinliklerini kolaylaştırmak

Bilgi ve İletişim Teknolojileri Politikası ile lisanslı yazılım kullanımı, internet trafiğinin kontrol altında tutulması, 5651 Sayılı Kanun ve bu kanun uyarınca çıkarılan yönetmeliklere uygun hareket edilmesinin sağlanması disipline edilmektedir.