DENİZ ÇEVRESİ

Çevre sorunları, ülkemizde ve dünyada bir başka deyişle, global ve bölgesel olarak bazı ayrılıklar göstermektedir. Bu sorunlar, ülkelerin gelişmişlik düzeyleri, doğal ve ekonomik zenginlikleri, nüfus ve eğitimlerinin farklılıkları oranında değişmektedir. Dünyamızı evrensel boyutta ilgilendiren, önemli çevresel sorunlardan biri olan deniz kirliliği, uluslararası nitelik taşımakla birlikte, öncelikli ulusal sorunlarımız arasındadır.

Gemilerin normal operasyonlarından ve kazalardan kaynaklanan kirliliğin, toplam kirlilik yükü içindeki oranı %12 civarındadır. Ancak bu oranında düşürülebilmesi ve deniz çevresinin kirlenmesinin önlenmesi için hazırlanan plan, müdahale ve programların ivedilikle tamamlanarak yerel, bölgesel ve ulusal düzeyde uygulanması için ülkemiz olarak gerekli altyapının ivedi olarak oluşturulması gerekmektedir.

MARPOL 73/78 (Denizlerin Gemiler Tarafından Kirletilmesinin Önlenmesine Dair Uluslararası Sözleşmesi) 

Gemi Geri Dönüşümü ​

Bunker 2001 Sözleşmesi

Balast Suyu Yönetimi

İklim Değişikliği ve Emisyonlar

Ulusal Mevzuat Uygulamaları