ÜYE KAYIT İŞLEMLERİ

ÜYE KAYIT İŞLEMLERİ

5174 Sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu’nun 9. maddesine göre ticaret siciline kayıtlı deniz taciri sıfatını haiz tüm gerçek ve tüzel kişiler ile bunların şubeleri de bulundukları yerdeki Oda’ya kaydolmak zorundadır.

MADDE 10.– Odalara kayıt zorunluluğu bulunanlar, durumlarında meydana gelen ve Türk Ticaret Kanununa göre tescil ve ilanı gereken her türlü değişikliği, gerçekleşmesinden itibaren bir ay içinde, kayıtlı oldukları odalara bildirmek zorundadır. Ticaret siciline tescili zorunlu olup da yasal şekil ve sürede tescil ettirilmemiş olan bir hususu haber alan ilgili oda, bu yasal zorunluluğu yerine getirmeyenlerin durumlarını gerekli sicil değişikliklerinin yapılması için ilgili ticaret sicil memuruna bildirir. Ticaret sicil memurluğu, bu bildirim üzerine gerekli işlemleri yapmakla yükümlüdür.

İçinde bulunulan yıldan önceki iki yıldan itibaren adresleri ve durumları tespit edilemeyenler ile bu süre zarfında aidat ödemeyen üyelerin isimleri, oda yönetim kurulu kararıyla, meslek grupları ve seçmen listelerinden silinir.; aidat tahakkukları durdurulur. Bu fıkra hükmünün gereğinin her yıl ocak ayı içinde yerine getirilmesinden oda yönetim kurulu sorumludur.

Yukarıdaki fıkrada anılan oda yönetim kurulu kararını takip eden yılbaşından itibaren iki yıl içinde, ilgililerin üyesi bulunduğu odaya müracaatla adres ve durumunu bildirmesi halinde, oda yönetim kurulunun teklifi ve meclis kararıyla ticaret sicil kaydının re’ sen silinmesi için ticaret sicil memurluğuna ihbarda bulunulur. İhbarı takip eden ayın ilk günü itibarıyla oda kaydı silinmiş sayılır. Bu süre içerisinde durumunu bildiren üyelerin aidat tahakkukları başlatılır. Ancak bu durumda olanlar tüm aidat borçlarını ödemedikçe seçmen listesine tekrar kaydedilemezler.

Ticaret sicilinden re’ sen veya işin bırakılması halinde üyenin talebi üzerine kayıt silinmesine ilişkin ilanlar Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ücretsiz olarak yayımlanır.

ODAYA KAYIT BEYANNAMESİ ELEKTRONİK ORTAMDA

Gerçek Kişiler

Tüzel Kişiler

ODAYA KAYIT İŞLEMLERİ

Gerçek ve Tüzel kişi tacirlerin Oda’ya kayıt işlemlerinde Gerekli Belgeler ile birlikte Oda kayıt beyannamesini doldurup imzalayarak vermeleri gerekmektedir.

 

Kayıt ücreti sermayeyi esas alan derecelere göre belirlenir.

NOT: Birden fazla Oda’ya kayıtlı bulunan üyeler, bu durumu belgelendirmek şartıyla kendileri için belirlenmiş bulunan kayıt ücreti ve yıllık aidat miktarlarının yarısı kadar ödeme yaparlar.

Gerçek Kişiler (Şahıs)

Oda Kayıt Beyannamesi

Tescil ilanın yayınlandığı ticaret sicil gazetesinin aslı veya onaylı örneği ya da ticaret sicili tasdiknamesi

Onaylı ve fotoğraflı nüfus cüzdanı örneği

Noter tasdikli imza beyannamesi

İkametgâh ilmühaberi veya tezkeresi

Yeni çekilmiş 1 (Bir) adet fotoğrafı

Vergi levhası fotokopisi veya vergi kaydını gösterir belge

Tüzel Kişiler (Firma)

Oda Kayıt Beyannamesi

Tescil ilanın yayınlandığı ticaret sicil gazetesinin aslı veya onaylı örneği ya da ticaret sicili tasdiknamesi

Temsilcilerin noter tasdikli imza sirküleri

Temsilcilerin onaylı ve fotoğraflı nüfus cüzdanı örneği

Temsilcilerin yeni çekilmiş 1 (Bir) adet fotoğrafı

Temsilcilerin ikametgâh ilmühaberi veya tezkeresi

Vergi levhası fotokopisi

Tescil ilanında yayınlanmamışsa noter tasdikli ana sözleşme örneği