• Anasayfa
  • |
  • 7256 Sayılı Yapılandırılma Kanunu Hk.

7256 Sayılı Yapılandırılma Kanunu Hk.

Sayın Üyemiz,

7256 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 17.11.2020 tarihli Resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Kanun'un 4 üncü maddesinin 6’ıncı fıkrasının (a) bendi uyarınca 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu hükümlerine göre, Odamız üyelerinin 31.08.2020 tarihi (bu tarih dâhil) itibarıyla ödenmesi gerektiği hâlde bu Kanunun yayımı tarihine kadar ödenmemiş olan, yıllık ve munzam aidatları ile navlun hasılatından alınacak oda payı borç asıllarının tamamı Kanun kapsamında yapılandırmaya tabi tutulabilecektir. Bu çerçevede 2020 yılı aidatının birinci taksiti Kanun kapsamında bulunmaktadır.

Üyelerimiz, Kanunun yayımlandığı tarihi takip eden ikinci ayın sonuna (31.01.2021) tarihine kadar başvuruda bulunabilecek olup, yapılandırma başvuru dilekçesi ekte bilgilerinize sunulmaktadır.

Yapılandırma kapsamındaki borç asıllarına ait; faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer'i alacakların tahsilinden vazgeçilir. Bununla birlikte yapılandırma kapsamında olan ve Kanunun yayımı tarihinden önce kısmen veya tamamen ödenmiş olan borç asıllarına isabet eden faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer'i alacakların da tahsilinden vazgeçilir.

Kanun kapsamındaki borçlar için yapılandırmaya başvuranların, borç taksitlerinin birincisini Kanunun yayımlandığı tarihi takip eden üçüncü ayın sonuna kadar (28.02.2021), kalanını ise aylık dönemler hâlinde ve azami toplam altı eşit taksitte (son taksit tarihi 31.07.2021) ödemesi gerekmektedir. Azami altı taksite kadar olan yapılandırma hakkının ne şekilde kullanılacağını üye başvurusunda belli edecektir. Üye tarafından belirlenecek olan taksit adedi, ödenecek toplam borç tutarını değiştirmeyecektir. Üyeler, toplam anapara borç tutarını yukarıda belirtilen taksit sürelerini geçmemek üzere kredi kartı ile de taksitlendirebileceklerdir.

Bu fıkra kapsamında ödenmesi gereken tutarların fıkrada öngörülen süre ve şekilde kısmen veya tamamen ödenmemesi hâlinde, ödenmemiş alacak asılları ile bunlara ilişkin faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer'i alacaklar ilgili mevzuat hükümlerine göre tahsil edilir. Bu ana kadar yapılan tahsilatlar borçtan düşülür ve kalan kısma 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun uyarınca günlük gecikme zammı tahakkuk ettirilmeye devam edilir.

Yapılandırmadan faydalanacak kişilerin, yapılandırmaya konu borçlarına dava açmamaları, açılmış davalardan vazgeçmeleri ve kanun yollarına başvurmamaları şarttır. Bu Kanunun yayımı tarihinden önce dava konusu edilmiş ve/veya mahkemece hükme bağlanmış ve kesinleşmiş olanlar dâhil olmak üzere icra takibi başlatılmış alacaklar için, borçlunun bu fıkra hükümlerinden yararlanmak üzere başvuruda bulunması hâlinde davalar ve/veya icra takipleri sonlandırılır. Bu kapsamda, tamamı ödenen alacaklara ilişkin yargılama giderleri ile icra masrafları ve vekâlet ücretleri karşılıklı olarak talep edilmez.

Vergi mükellefiyeti sona erdiği hâlde oda/borsa kayıtları devam eden üyelerin, vergi mükellefiyetinin sona erdiği tarihe kadar ödenmeyen borçları için de yukarıda belirtilen çerçevede yapılandırma başvurusunda bulunulması mümkündür.

Üyelerimiz yapılandırma başvuruları için Odamıza şahsen dilekçe ile başvuru yapılabileceği gibi, başvuru dilekçesini doldurarak kurumsal e-posta adresiniz üzerinden, Odamızın yapilandirma@denizticaretodasi.org.tr  adresine e-posta yoluyla da başvuruda bulunabilecektir. Ayrıca sadece yıllık ve munzam aidatları borçlarına ilişkin başvurular "https://ebelge.tobb.org.tr" adresinden veya E-devlet kapısı (https://www.turkiye.gov.tr) üzerinden Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği-Kimlik Doğrulama Hizmetleri-TOBB Oda/Borsa Üye Bilgi Sistemi linki kullanılarak yapılabilecektir. 

Bilgilerinize arz/rica ederim.

EK: Yapılandırma Başvuru Dilekçesi

**Yapılandırma başvuru dilekçesine eklerden indirebilirsiniz. (Taksitli ödeme seçeneğini talep eden üyeler, taksit seçeneğini işaretlemesi ve taksit sayısını belirtmesi gerekmektedir)

**Yapılandırma başvuru dilekçesini doldurarak yapilandirma@denizticaretodasi.org.tr adresine e-posta yoluyla, gönderebilirsiniz. ( Başvurular yine e-posta yoluyla cevaplandırılacaktır)

1352_3287_7256_say_l_yap_land_r_lma_kanunu_hk.pdf 1352_3287_yapilandirma_dilekcesi.docx